مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VOS3000 Bronze 2.1.2.0 - Server Type: Dedicated
Processor: Intel i3
Ram: 4GB
Bandwidth: 200Mbps
Storage: 250GB
Concurrent Calls : 300CC
Soft Switch: Vos3000 V2.1.1.5

VOS3000 Silver 2.1.2.0 - Server Type: Dedicated
Processor: Intel i3
Ram: 4GB
Bandwidth: 500Mbps
Storage: 250GB
Concurrent Calls : 500CC
Soft Switch: Vos3000 V2.1.1.5

VOS3000 Gold 2.1.2.0 - Server Type: Dedicated
Processor: Intel i5
Ram: 8GB
Bandwidth: 1Gbps
Storage: 500GB
Concurrent Calls : 1000CC
Soft Switch: Vos3000 V2.1.1.5

VOS3000 Diamond 2.1.2.0 - Server Type: Dedicated
Processor: Intel Xeon
Ram: 16GB
Bandwidth: 10Gbps
Storage: 1000GB
Concurrent Calls : 2000CC
Soft Switch: Vos3000 V2.1.1.5

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.