مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Dedicated IP Address - Dedicated IP Address is essential for :

1. Run E-Commerece Site.
2. SEO Optimization.
3. Using SSL certificate.
4. Run a website with unique IP Address.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.