مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Bronze - 5GB Hosting Space

Unlimited Monthly Traffic

1 Domain Hosted

2 SQL Databases

99.99% Server Uptime

24/7 Hours Support


Silver - 20GB Hosting Space

Unlimited Monthly Traffic

5 Domain Hosted

25 SQL Databasses

99.9% Server Uptime

24/7 Hours Support


Gold - 102400 Hosting Space

Unlimited Monthly Traffic

10 Domain Hosted

10 SQL Databases

99.9% Server Uptime

24/7 Hours Support


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Diamond - Unlimited Hosting Space

Unlimited Monthly Traffic

Unlimited Domain Hosted

Unlimited SQL Databases

99.9% Server Uptime

24/7 Hours Support


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.234.236.14) وارد شده است.